หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
โมโกร

"ตำบลโมโกรน่าอยู่
คุณภาพชีวิตยั่งยืน
ยึดหลักธรรมาภิบาล"

"ตำบลโมโกรน่าอยู่
คุณภาพชีวิตยั่งยืน
ยึดหลักธรรมาภิบาล"
วิสัยทัศน์ อบต.โมโกร
อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง ยินดีต้อนรับทุกท่านเยือนถิ่นแผ่นดินดอยลอยฟ้า ทะเลหมอกที่สวยงาม
และความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู แวะพัก ทักทายก่อนไปและกลับนะครับ
อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง ยินดีต้อนรับทุกท่านเยือนถิ่นแผ่นดินดอยลอยฟ้า ทะเลหมอกที่สวยงาม
และความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู แวะพัก ทักทายก่อนไปและกลับนะครับ
อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
คณะผู้บริหาร
อบต.โมโกร
1
2
3
4
  
องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.โมโกร
โทรศัพท์  :  055-030-540
E-mail    : mogro63170@gmail.com
 


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 


สถานที่พร้อมประชุมสภา [ 14 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 592 


จุดชมวิวลอยฟ้า [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 672 


ศูนย์ OTOP. บ้านแม่กลองคี [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 439 


ร้านค้าโมโกร [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 374 
 
 
   
 
 
 
 
แผนพัมนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 160  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 136  
พันธกิจ [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 211  
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ครั้งที่ ๓ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ด่วนมาก การคัดเลือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 114 
ยูเนสโกเปิดรับสมาชิกเครื่อข่ายระดับโลกด้านการเมืองแห่งการเรียนรู้ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 52 
การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 66 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 93 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 8 เมษายน 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 138 
ซักซ้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 82 
การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 89 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 141 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 7 เมษายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 127 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 78 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติการแทน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 102 
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 99 
การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 80 
โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 146 
การกำหนดชื่อผู็ใช้งาน Username รหัสผ่าน Password ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง e-SAR ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 113 
ด่วนที่สุด การจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 152 
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว777  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท 0809.4/ว5  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว771  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว772  [ 16 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว747  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว729 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน กต. มท 0816.3/ว739  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4820-4864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4733-4808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
 
 
 
อบต.ประดาง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดตาก [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ประดาง คำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นาโบสถ์ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นาโบสถ์ ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1211/2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเช [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศ เรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาในสถ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุ พิธีปัจฉิมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่เหนือ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการ ผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตาก ประจำวันจันทร์ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุผาแดง ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Mobile Application คุ้มครองเด็ก [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จะเรา คำสั่งจังหวัดตากที่ 1211/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบค [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
อบต.แม่ท้อ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ลงพื้นที่สำร [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ช่องแคบ ประการ ปิดทำการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริการส่วนตำบลช่องแ [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว ประกาศคำสั่งจังหวัดตาก (ฉบับที่ ๑๒๑๑/๒๕๖๔) เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเ [ 18 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.วังเจ้า ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัง [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 33  ตอบ 0  
ชวนดูหนังกันนะครับทุกๆท่าน (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 36  ตอบ 0  
อบต.มีเปิดรับสมัครพนักงานใหม่หรือเปล่าครับ (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 1068  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 


วังปลาไชยา

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โมโกร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล


 
 
     
 
 
     
 
 
     
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 055-030-540
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10