หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
โมโกร

"ตำบลโมโกรน่าอยู่
คุณภาพชีวิตยั่งยืน
ยึดหลักธรรมาภิบาล"

"ตำบลโมโกรน่าอยู่
คุณภาพชีวิตยั่งยืน
ยึดหลักธรรมาภิบาล"
วิสัยทัศน์ อบต.โมโกร
อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง ยินดีต้อนรับทุกท่านเยือนถิ่นแผ่นดินดอยลอยฟ้า ทะเลหมอกที่สวยงาม
และความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู แวะพัก ทักทายก่อนไปและกลับนะครับ
อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง ยินดีต้อนรับทุกท่านเยือนถิ่นแผ่นดินดอยลอยฟ้า ทะเลหมอกที่สวยงาม
และความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู แวะพัก ทักทายก่อนไปและกลับนะครับ
อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
คณะผู้บริหาร
อบต.โมโกร
1
2
3
4
  
องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.โมโกร
โทรศัพท์  :  055-030-540
E-mail    : mogro63170@gmail.com
 


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 


สถานที่พร้อมประชุมสภา [ 14 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 653 


จุดชมวิวลอยฟ้า [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 728 


ศูนย์ OTOP. บ้านแม่กลองคี [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 488 


ร้านค้าโมโกร [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 421 
 
 
   
 
 
 
 
แผนพัมนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 192  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 164  
พันธกิจ [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 244  
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 116 
ด่วนที่สุด แจ้งประกาศกฏกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 6/2564  [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 111 
ด่วนที่สุด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 85 
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 191 
การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โีงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 126 
ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และปี 2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 152 
ด่วนที่สุด การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 82 
การเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 63 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองสส่วนท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 149 
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
อบต.สามหมื่น ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.พบพระ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ได้ออกพ่นหมอกควัน เพื่่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งหลวง วันที่ 26 มิถุุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ปะ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่ามะม่วง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าสายลวด ประชุมเตรียมความพร้อมของแต่ละด้านก่อนรับการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกค [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ร่วมบริจาคหนังสือที่ไม่ได้อ่านแล้ว ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะที่ต้นท [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม ขอเชิญชวนผู้รักการอ่านหนังสือ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าสายลวด นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยและประชาชนกล [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (2 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ปะ นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้า [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ปะ นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ มอบหมายให้นักวิชาการศึกษา พร้อมด้ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 94  ตอบ 0  
ชวนดูหนังกันนะครับทุกๆท่าน (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 115  ตอบ 0  
อบต.มีเปิดรับสมัครพนักงานใหม่หรือเปล่าครับ (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 1137  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 


วังปลาไชยา

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โมโกร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล


 
 
     
 
 
     
 
 
     
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 055-030-540
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10