หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
โมโกร

"ตำบลโมโกรน่าอยู่
คุณภาพชีวิตยั่งยืน
ยึดหลักธรรมาภิบาล"

"ตำบลโมโกรน่าอยู่
คุณภาพชีวิตยั่งยืน
ยึดหลักธรรมาภิบาล"
วิสัยทัศน์ อบต.โมโกร
อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง ยินดีต้อนรับทุกท่านเยือนถิ่นแผ่นดินดอยลอยฟ้า ทะเลหมอกที่สวยงาม
และความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู แวะพัก ทักทายก่อนไปและกลับนะครับ
อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง ยินดีต้อนรับทุกท่านเยือนถิ่นแผ่นดินดอยลอยฟ้า ทะเลหมอกที่สวยงาม
และความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู แวะพัก ทักทายก่อนไปและกลับนะครับ
อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
คณะผู้บริหาร
อบต.โมโกร
1
2
3
4
  
องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.โมโกร
โทรศัพท์  :  055-030-540
E-mail    : mogro63170@gmail.com
 


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 


สถานที่พร้อมประชุมสภา [ 14 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 435 


จุดชมวิวลอยฟ้า [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 408 


ศูนย์ OTOP. บ้านแม่กลองคี [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 293 


ร้านค้าโมโกร [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 244 
 
 
   
 
 
 
 
แผนพัมนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
พันธกิจ [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 133  
ด่วนที่สุด การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 14 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 14 
แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 13 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 31 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมพาหะนำโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 17 
แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 20 
การประชุมติดตามผลการบันทึกข้อมูลการใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 56 
ด่วนที่สุด โครงการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 22 
ประกาศ\"การคัดเลือกผู้บังคับัญชาลุกเสือดีเด่น\" ประจำปี 2562 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 13 
ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 57 
ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 68 
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัหพัสดุพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาออนไลน์ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 66 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 42 
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่จัดเก็บเองผ่านระบบฐานข้อมูลกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (info) [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 42 
โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 39 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 48 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 43 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
 
 
 
อบต.วาเล่ย์ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สี [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน โดยการต่อท่อประปา หม [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น ตำบล [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลา [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว วิทยาลัยชุมชนตาก (ฝากประชาสัมพันธ์) เรื่อง ฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยกา [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.อุ้มผาง ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.อุ้มผาง ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 17 
อบต.แม่กุ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายร้านไม้ยูคาลิปผาลาด-ทางเชื่อมบ้านแม่ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.พบพระ วีดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลพบพระ 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือกและระเ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.วังจันทร์ ร่วมงานเกษตรแฟร์ [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.เชียงทอง โครงการงานวันเกษตรแฟร์อำเภอวังเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18 – [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
 
ทางลัดสู่ความสำเร็จ ด้วย Goldensl๐t (13 ก.พ. 2563)    อ่าน 4  ตอบ 0  
เกมมือถือ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 94  ตอบ 0  
อบต.มีเปิดรับสมัครพนักงานใหม่หรือเปล่าครับ (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 766  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
 

 


วังปลาไชยา

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โมโกร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล


 
 
     
 
 
     
 
 
     
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 055-030-540
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10