หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
โมโกร

"ตำบลโมโกรน่าอยู่
คุณภาพชีวิตยั่งยืน
ยึดหลักธรรมาภิบาล"

"ตำบลโมโกรน่าอยู่
คุณภาพชีวิตยั่งยืน
ยึดหลักธรรมาภิบาล"
วิสัยทัศน์ อบต.โมโกร
อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง ยินดีต้อนรับทุกท่านเยือนถิ่นแผ่นดินดอยลอยฟ้า ทะเลหมอกที่สวยงาม
และความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู แวะพัก ทักทายก่อนไปและกลับนะครับ
อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง ยินดีต้อนรับทุกท่านเยือนถิ่นแผ่นดินดอยลอยฟ้า ทะเลหมอกที่สวยงาม
และความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซู แวะพัก ทักทายก่อนไปและกลับนะครับ
อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
คณะผู้บริหาร
อบต.โมโกร
1
2
3
4
  
องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.โมโกร
โทรศัพท์  :  055-030-540
E-mail    : mogro63170@gmail.com
 


 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 


สถานที่พร้อมประชุมสภา [ 14 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 611 


จุดชมวิวลอยฟ้า [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 691 


ศูนย์ OTOP. บ้านแม่กลองคี [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 459 


ร้านค้าโมโกร [ 13 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 393 
 
 
   
 
 
 
 
แผนพัมนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 177  
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 149  
พันธกิจ [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 224  
คัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 171 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนินมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนินมลพิษ [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 138 
ด่วนที่สุด ส่งคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
ขอความร่วมมือประเมินตนเองด้วย Platform Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัย [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
แนวทางการปฏิบัติการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่ [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
เลื่อนประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2561 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2561 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มรอยต่อ และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียยนที่ 2/2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สายสามัญ ขององค์การปกครองท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ด่วนทีสุด สำรวจและรายงานข้อมูลงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฏหมาย [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว14  [ 13 พ.ค. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว966 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว971  [ 13 พ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว2719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว967  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล กศ. มท 0816.5/ว950  [ 12 พ.ค. 2564 ]
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สล. มท 0801.1/151  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว956 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว957 [เอกสารแนบ]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2702  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563 กค. มท 0803.3/ว949  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) สน.บถ. มท 0809.4/ว938  [ 11 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว933  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
 
 
 
อบต.แม่วะหลวง [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดาง เชิญชวนผู้ประกอบการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่กลอง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กลอง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 วันพุธ ที่ 12 เดือนพฤษภ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ช่องแคบ ประชาสัมพันธ์การปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ) [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวดป่าชุมชน ตามโโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วง)เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดเ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันการสั่งซื้อหอมกระเทียม จังหวัดลำพูน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธการรับซื้อและรณรงค์บริโภคผลไม้คุณภาพจากจังหวัดตราด [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ ประชาสัมพันธ์จำหน่ายลิ้นจี่ จังหวัดพะเยา [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โป่งแดง การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ตื่น คณะที่ปรึกษา รมช.กระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านคำหว [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.ย่านรี รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ย่านรี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านป่ายา [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
 
 
 
 
 
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 62  ตอบ 0  
ชวนดูหนังกันนะครับทุกๆท่าน (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 68  ตอบ 0  
อบต.มีเปิดรับสมัครพนักงานใหม่หรือเปล่าครับ (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 1105  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 

 


วังปลาไชยา

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โมโกร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล


 
 
     
 
 
     
 
 
     
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 055-030-540
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10