หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 


นายเต็มพงษ์ ด่วนแม่กลอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโ่มโกร
 


นายนพดล ดุลยพันธ์ธรรม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร


นายนคร เลาแก้ว
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายนคร เลาแก้ว
สมาชิกสภา อบต.


นายบุญยง แก้วยา
สมาชิกสภา อบต.


นายเชษฐา ภัทรศรีเลิศ
สมาชิกสภา อบต.


นายณัฐพล เชียวชาญวิทยา
สมาชิกสภา อบต.


นางวิไลลักษณ์ วนาศรีจินดา
สมาชิกสภา อบต.


นายธรรมนูญ ว่านแสงธรรม
สมาชิกสภา อบต.