หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
     


 
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
สถิติการให้บริการประชาชน [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรฐานการให้บริการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2