หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 
  


การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนสะพานและท่าทางระบายน้ำ
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

การพัฒนาการจัดวางผังเมือง

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และระบบประปา
 
  


การส่งเสริมอาชีพ

งานสวัสดิการสังคม

งานนันทนาการ

งานการศึกษา

งานการสาธารณสุข

งานการปรับปรุงแหล่งชุมชนและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 
  


การสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

การสนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน
 
  


การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
 
  


การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 
  


การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
  


การพัฒนาประสิทธิภาพบุคคล

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น